Share

Tablet_mobiel_of_pc

Wij krijgen in de praktijk nogal wat vragen over de toepassing van de cafetariaregeling vanaf 2015. Volgens de fiscus zou dit niet in alle gevallen mogelijk zijn.

Werkkostenregeling verplicht.

Zoals bekend, zijn middels het Belastingplan 2015 nog enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in de werkkostenregeling, waaronder een nieuwe gerichte vrijstelling voor gereedschappen, mobiele communicatiemiddelen, en dergelijke.

Tablets, telefoons, e.d.

Vanaf 1 januari 2015 zijn vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur gericht vrijgesteld, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de voorziening is naar het oordeel van de werkgever noodzakelijk voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking;
  • de voorziening wordt door de werkgever betaald en niet doorberekend aan de werknemer;
  • de werknemer geeft de voorziening terug of vergoedt de restwaarde hiervan als hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking.

Cafetariaregeling.

Uit de praktijk ontvangen wij veel vragen over de uitruil van salaris voor dergelijke voorzieningen binnen een cafetariaregeling. Is het mogelijk een belaste looncomponent, zoals salaris, uit te ruilen tegen een gericht vrijgestelde iPad of een laptop? Uiteraard met als doel de uitruil tussen een belast en een onbelast loonbestanddeel.

Uitruil iPad of laptop niet mogelijk.

Helaas, dit is niet mogelijk. Wettelijk is bepaald dat de gerichte vrijstelling niet kan worden toegepast als de laptop of iPad in de plaats is gekomen van een ander loonbestanddeel. De fiscus vindt dit kennelijk een belangrijk punt.

Tip 1.

Het inleveren van nettoloon voor een duurdere laptop of mobiele telefoon is wel toegestaan. Als de werkgever bijvoorbeeld een goedkope telefoon geeft, maar de werknemer wil een smartphone en is bereid daarvoor nettoloon in te leveren, dan is de telefoon nog steeds noodzakelijk.

Tip 2.

Voor andere gerichte vrijstellingen, zoals zakelijke reiskosten, is een cafetariaregeling wel toepasbaar. Denk bijv. aan de uitruil van verlofdagen of een bonus tegen de onbelaste kilometervergoeding van € 0,19/km.

Onbelaste uitruil met ‘noodzakelijke’ spullen, zoals een iPad of laptop, is niet mogelijk. Belast loon ruilen tegen de extra kosten voor een duurder exemplaar mag wel.
Share