Share

Wet aanpak schijnconstructies
“Wet Aanpak Schijnconstructies: pas op!”
Op 2 juni jl. is de Wet Aanpak Schijnconstructies (verder: WAS) aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal grotendeels per 1 juli a.s. in werking treden en deels per 1 januari 2016. De wet beoogt onderbetaling van werknemers tegen te gaan. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en waar moet u rekening mee houden?

TIP

  • Zorg er voor dat u altijd ten minste het minimumloon giraal aan uw werknemers uitbetaalt. Voorkom hierbij een bestuurlijke boete.

  • Pas uw model opdracht- en aanneemovereenkomsten aan. Met enkele relatief eenvoudige aanpassingen beperkt u vergaand uw risico dat u verantwoordelijk wordt voor een opdrachtnemer die richting zijn werknemers die ingezet worden bij de uitvoering van de overeenkomst niet aan zijn loonbetalingsverplichtingen voldoet.
  • Controleer of uw opdrachtnemer richting zijn werknemers die ingezet worden bij de uitvoering van de overeenkomst aan zijn loonbetalingsverplichtingen voldoet en onderneem direct actie als u misstanden constateert.

“Wet Aanpak Schijnconstructies: pas op!” Op 2 juni jl. is de Wet Aanpak Schijnconstructies (verder: WAS) aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal grotendeels per 1 juli a.s. in werking treden en deels per 1 januari 2016. De wet beoogt onderbetaling van werknemers tegen te gaan. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en waar moet u rekening mee houden?

Ondernemers mede aansprakelijk voor loonbetaling aan werknemers van (onder)opdrachtnemer – 1 juli 2015

De WAS regelt dat zowel de werkgever als diens opdrachtgever (en diens opdrachtgever en diens opdrachtgever, etc.) hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van het loon van de werknemer. De aansprakelijkheid beperkt zich niet tot het minimumloon maar ziet op het volledig verschuldigde loon.

Geen aansprakelijkheid als verwijtbaarheid ontbreekt

Deze ketenaansprakelijkheid geldt niet voor de opdrachtgever(s) in de keten die geen verwijt valt te maken. Of sprake is van verwijtbaarheid, is afhankelijk van de maatregelen die de opdrachtgever vooraf (bij het sluiten van de overeenkomst) en achteraf (bij geconstateerde misstanden) heeft genomen. Maatregelen die in dit kader van de opdrachtgever verlangd worden, zijn onder andere:

  • zorgen voor verantwoordelijke opdrachtverlening, wat bijvoorbeeld kan betekenen dat de opdrachtgever moet controleren of sprake is van marktconforme prijzen;
  • contractueel vastleggen van het naleven van geldende arbeidsvoorwaarden met de verplichting voor de opdrachtnemer om mee te werken aan controles en/of audits en deze verplichtingen door te leggen aan andere       opdrachtnemers in de keten;
  • contractueel vastleggen van een procedure bij geconstateerde misstanden;
  • enkel zaken doen met bedrijven die geregistreerd zijn in het Handelsregister en die gecertificeerd zijn;
  • na geconstateerde misstanden actie ondernemen richting de opdrachtnemer door naleving van de contractuele bepalingen te verlangen en/of door bemiddelend op te treden.

Voldoet een opdrachtgever aan deze maatregelen, dan handelt hij in principe niet verwijtbaar. Het eindoordeel blijft echter altijd aan de rechter.

Een werknemer moet altijd eerst proberen zijn loon te verhalen op zijn eigen werkgever of diens opdrachtgever. Pas als dat niet mogelijk is, kan de werknemer zijn loon vorderen van de volgende opdrachtgever in de keten.

Verplichting giraal betalen minimumloon – 1 januari 2016

De WAS regelt verder dat een werkgever voor iedere werknemer ten minste het gedeelte van het loon, gelijk aan het netto verschuldigde minimumloon, giraal moet uitbetalen. Een werkgever mag dus niet langer het minimumloon contant uitbetalen. Het meerdere boven het minimumloon mag de werkgever nog wel contant betalen. Betaalt een werkgever het minimumloon niet giraal, dan riskeert hij een bestuurlijke boete.

De verplichting om het wettelijk minimumloon giraal te betalen, bestaat niet voor werkzaamheden die vallen onder de Regeling dienstverlening aan huis. Dit betreft werkzaamheden die een werknemer voor een particuliere werkgever uitvoert in diens huishouden op maximaal drie dagen per week.

Verbod inhoudingen op minimumloon – 1 januari 2016

De WAS regelt ook dat de werkgever in principe geen bedragen meer mag inhouden op of verrekenen met het minimumloon. Op deze manier waarborgt de WAS dat de werknemer vrijelijk over ten minste het minimumloon kan beschikken. Het blijft wel toegestaan om bedragen in te houden op of te verrekenen met het loon boven het minimumloon. Ook blijft het toegestaan om inhoudingen te verrichten op het loon – ook op het minimumloon –  ten behoeve van pensioenen.

Bron: nieuwsbrief WVO advocaten (www.wvo-advocaten.nl)

Share