Share

Lagere heffing voor kleine spaarders per 2017

Het kabinet heeft besloten dat kleine spaarders per 2017 minder belasting gaan betalen over hun vermogen. De Belastingdienst gaat namelijk niet langer uit van een rendement van 4% over uw vermogen, maar van 2,9% tot een vermogen van € 100.000. Voor hogere vermogens gaan hogere percentages gelden.

 

Per 2019 alleen nog 4% en 22% bijtelling

Het aantal bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak gaat van vier naar twee. Per 1 januari 2019 gelden er alleen nog bijtellingspercentages van 4% en 22%.

 

Tarieven inkomstenbelasting gaan omlaag

De tarieven in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaan vanaf 1 januari 2016 met 1,85 procentpunt omlaag. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf dalen dus van 42% naar 40,15%. Daarnaast wordt de derde schijf verlengd.

 

Gebruikelijkheidscriterium WKR aangescherpt

Met ingang van 2016 wordt het gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling scherper geformuleerd. Hiermee wil de regering voorkomen dat werkgevers grote bonussen ten onrechte in de vrije ruimte stoppen. Dit is verleidelijk omdat 80% eindheffing voordeliger is dan bruteren.

 

Nieuw per 2017: lage-inkomensvoordeel

Als uw organisatie per 2017 een werknemer in dienst neemt die het wettelijk minimumloon of net iets meer verdient, krijgt u voor hem het lage-inkomensvoordeel. Dit voordeel is een nieuwe maatregel uit het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein.

 

Hoeveel tegemoetkoming krijgt u nu en straks?

Het huidige systeem van de premiekortingen gaat op de schop. Dat staat in het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein. Hoewel uw organisatie nu nog € 7.000 of € 3.500 krijgt, is dat straks niet meer het geval. Vergelijk de bedragen en kijk wat de nieuwe regels in de praktijk voor uw organisatie betekenen.

 

Samenvoeging WBSO en RDA per 2016

Per 1 januari 2016 voegt het kabinet de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) samen met de Research & Development Aftrek (RDA). Met ingang van volgend jaar kan uw organisatie gebruikmaken van één fiscale regeling voor alle kosten van Research & Development. Lees verder

 

Arbeidskorting extra verhoogd in 2016

Werknemers met een arbeidsinkomen tussen € 9.000 en € 50.000 krijgen in 2016 maximaal € 638 extra aan arbeidskorting. Het kabinet heeft maar liefst € 2,6 miljard gereserveerd voor deze maatregel.

 

Vrijstelling schenkbelasting verruimd

De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar wordt verruimd. Voorwaarde is wel dat de schenkingen verband houden met de eigen woning. In de Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 53.016 opgenomen.

 

Risicoaansprakelijkheid bij verkoop bv

In de zojuist gepubliceerde overige fiscale maatregelen van het kabinet is bekendgemaakt dat de regelgeving over de verkoop van ondernemingen met terugwerkende kracht tot vandaag wijzigt. Het gaat hierbij specifiek om de aansprakelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder (dga) voor de te betalen vennootschapsbelasting (VPB) over de fiscale en stille reserves bij verkoop van zijn bv.

 

Vier keer lastenverlichting woningbezitter

Eigenwoningbezitters wachten vier mooie maatregelen: verzachtende sancties bij een aflossingsachterstand, wijziging van het overgangsrecht spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW) én een dubbele vrijstelling fiscale partners en maatregelen bij tegengestelde belangen in de Wet waardering onroerende zaken.

 

Jaarbetaling motorrijtuigenbelasting vervalt

Vanaf 1 juli 2016 is het niet langer mogelijk om de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor het gehele jaar in één keer te betalen. Deze maatregel is een gevolg van de vereenvoudiging van het stelsel van autobelastingen.

 

Grensoverschrijdend niet gunstiger behandelen

Het is per 1 januari 2016 niet langer mogelijk dat een vergoeding voor een geldverstrekking in het ene land aftrekbaar is en in het andere land niet wordt belast. De implementatie van een wijziging van de Moeder-dochterrichtlijn moet deze onwenselijke situaties en misbruik voorkomen.

 

Fiscaal procesrecht moet efficiënter

Het fiscaal procesrecht wordt vereenvoudigd. Dit is een direct gevolg van massale bezwaren en prejudiciële vragen. Deze werden ingediend met betrekking tot hete hangijzers als de crisisheffing, de bedrijfsopvolgingsregeling in de erfbelasting en het forfaitaire rendement dat wordt toegepast voor de berekening van het box 3-inkomen.

 

Werkgeversheffing ZVW per 2016 naar 6,75%

Uit de Macro Economische Verkenning 2016 blijkt hoe de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) er volgend jaar uitziet. De werkgeversheffing ZVW daalt naar verwachting per 1 januari 2016 van 6,95% naar 6,75%. De werknemersbijdrage gaat opnieuw fors omhoog.

 

Nieuwe documentatieplicht bij verrekenprijzen

Er komen nieuwe documentatieverplichtingen voor multinationals. Daardoor kunnen Europese belastingdiensten verrekenprijzen efficiënter controleren die binnen concerns worden gehanteerd. Het gaat hierbij om een landenrapport, een groepsdossier en een lokaal dossier.

 

Nieuw pensioenstelsel in de maak

Er moet een nieuw pensioenstelsel komen dat beter aansluit bij economische en arbeidsmarktgerelateerde ontwikkelingen. Dit stelsel moet ervoor zorgen dat alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen en dat pensioendeelnemers meer inzicht hebben in hun pensioenopbouw.

 

Milieuregelingen in 2016

De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zullen in 2016 en 2017 verhoogd worden met € 6 miljoen en structureel met € 8 miljoen. Dit blijkt uit de Miljoenennota 2016.

 

Kabinet pakt koopkracht aan

Het kabinet gaat de koopkracht repareren, zodat meer mensen kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Zonder ingrijpen zouden vooral uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden weinig tot geen profijt hebben van de herstelde economie. De maatregelen zijn dan ook op deze groepen gericht.

 

Nieuwe regels voor het wettelijk minimumloon?

Uit de rijksbegroting voor 2016 blijkt dat het kabinet nog steeds overweegt om de regels voor het wettelijk minimumloon te herzien. Hiervoor zal dit najaar een verkennende notitie naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

 

Kinderalimentatieverplichting in box 3 vervalt

Vanaf 1 januari 2017 mag u een kinderalimentatieverplichting niet meer meenemen in box 3 van de inkomstenbelasting. De wetgever heeft verzuimd dit al per 1 januari 2015 aan te passen.

 

In 2016 extra steun voor werkende ouders

Het kabinet geeft werkende ouders van jonge kinderen in 2016 een steuntje in de rug door de inkomensafhankelijke combinatiekorting te verhogen. Het kabinet heeft € 300 miljoen over deze maatregel.

 

Belastingontwijking via emigratie aangepakt

Het kabinet gaat belastingontwijking door emigratie van aanmerkelijkbelanghouders bestrijden. De belangrijkste maatregel is het afschaffen van de kwijtschelding van de conserverende aanslag na tien jaar.

 

Algemene heffingskorting gaat steiler naar nul

Het kabinet gaat de algemene heffingskorting sneller afbouwen. Uit het Belastingplan 2016 blijkt verder dat de algemene heffingskorting voor de hoogste inkomens volledig afgebouwd zal worden naar € 0.

 

Extra docenten en meer online hoger onderwijs

Het hoger onderwijs krijgt er zo’n 4.000 docenten en extra onderzoekers met een onderwijstaak bij. Deze docenten moeten het onderwijs intensiever en kleinschaliger maken, talentprogramma’s faciliteren en de relatie tussen hoger onderwijs en onderzoek versterken. Ook worden er meer lectoren en onderzoekers vanuit de beroepspraktijk aangetrokken.

 

Koopkracht voor gepensioneerden gerepareerd

Het kabinet verhoogt in 2016 de ouderenkorting eenmalig met netto € 139 voor gepensioneerden met lage inkomens. Hiermee wil het kabinet de koopkracht voor deze groep repareren.

 

Voordeelregel voor bijzondere beloning vervalt

De zogenoemde voordeelregel die werkgevers mogen toepassen voor bijzondere beloningen, komt te vervallen. Dat staat in het Belastingplan 2016. Werkgevers mogen vanaf volgend jaar bijzondere beloningen dus niet meer optellen bij het reguliere tijdvakloon.

 

Wijziging in tabel bijzondere beloningen

Vanaf 1 januari 2016 zal niet alleen de inkomensafhankelijke afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen worden verwerkt, maar ook de inkomensafhankelijke opbouw van de arbeidskorting. Dit moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de loonbelasting en inkomstenbelasting voor werknemers.

 

VPB-plicht overheidsonderneming aangepast

In het Belastingplan zijn twee inhoudelijke wijzigingen van de Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen opgenomen, die 1 januari 2016 in werking treedt.

 

Accijns op fris, sap en bier omhoog per 2016

Bepaalde soorten frisdrank, zoals mineraalwater en vruchtensappen, gaan in prijs omhoog. Het kabinet heeft besloten de frisdrankbelasting ook voor deze dranken te verhogen.

 

Minimumwaarderingsregel bij afkoop geschrapt

Bij het afkopen van een lijfrente in de inkomstenbelasting hoeft u de minimumwaarderingsregel niet meer te toe te passen. Strikte toepassing van deze regel leidde namelijk tot ongewenste gevolgen.

 

Informatieplicht eigenwoning wijzigt

Per 1 januari 2016 wijzigt de informatieplicht die van toepassing is op het afsluiten van een eigenwoningschuld bij een andere organisatie dan de bank. Hierdoor wordt een (tijdelijke) renteaftrekbeperking voorkomen.

 

Verhoging van kinderopvangtoeslag in 2016

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen per 1 januari 2016 te maken met een verhoging van de toeslag. Vooral ouders met meerdere kinderen hebben hiervan profijt. Dit blijkt uit de begrotingsplannen voor 2016.

 

Lerarenregister is in 2016 nog vrijwillig

Met een registratie in het lerarenregister geven leraren aan dat ze consequent aan hun professionele ontwikkeling werken zodat de kwaliteit van het onderwijs op peil blijft. In 2016 is inschrijving in het register nog vrijwillig. Vanaf 2017 wordt het lerarenregister verplicht.

 

Sociale premies 2016 bekend

De premies voor het algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) gaan volgend jaar waarschijnlijk omhoog. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Per 2017 vijf dagen betaald vaderschapsverlof

Werknemers met een partner die net bevallen is, krijgen per 1 juli 2017 recht op vijf dagen betaald kraamverlof. Op dit moment hebben zij recht op twee dagen betaald kraamverlof.

 

Premiekorting wordt straks loonkostenvoordeel

De nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) die op Prinsjesdag is gepresenteerd, zet het stelsel van premiekortingen in de loonaangifte op zijn kop. De bestaande premiekortingen worden vervangen door loonkostenvoordelen voor het in dienst nemen van bepaalde werknemers.

 

Premievrijstelling marginale arbeid afgeschaft

De premievrijstelling marginale arbeid komt te vervallen. Dat staat in het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein. Uw organisatie moet straks dus ook premies werknemersverzekeringen betalen voor uitkeringsgerechtigden die voor maximaal zes weken in dienst komen.

 

 

Share