Share

Pensioen in Eigen Beheer: hoe lang nog?

Als DGA mag u zelf binnen uw eigen BV pensioen opbouwen. Maar hoe lang nog? Staatssecretaris Wiebes wil hieraan een einde maken omdat het ingewikkeld is en grote nadelen heeft voor de DGA.

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan zijn pensioen in Eigen Beheer opbouwen. Eigen Beheer is aan de orde, indien de reservering voor het pensioen binnen de eigen BV plaatsvindt. De huidige regelgeving van pensioenopbouw in Eigen Beheer is ingewikkeld, heeft veel pijnpunten en leidt tot veel onduidelijkheden voor de DGA.

De staatssecretaris van Financiën heeft het voornemen pensioenopbouw in Eigen Beheer af te schaffen. En waarschijnlijk al per 1-1-2017!

Knelpunten

De waarderingsregels van de pensioenvoorziening in Eigen Beheer worden steeds ingewikkelder. De huidige lage rentestand leidt tot veel hogere commerciële verplichtingen van de BV. Deze verplichtingen staan vaak niet in verhouding met het aanwezige vermogen in de BV. Het resultaat is dat er dan geen dividenduitkering voor de DGA meer mogelijk is op straffe van forse fiscale sancties. Daarnaast worden de uitvoeringskosten door de BV en kosten van toezicht door de Belastingdienst als erg hoog ervaren.

Wat stelt de staatssecretaris nu als opties voor:

1. Pensioenaanspraken in Eigen Beheer fiscaal vriendelijk afkopen
In feite wordt dan afgezien van pensioen. Over 70% van de fiscale waarde (waarde op de balans) wordt loonheffing berekend. De verschuldigde belasting wordt in één keer afgerekend met de Belastingdienst.

Voordelen: de DGA kan vrij beschikken over het resterende afgekochte (pensioen)vermogen en de BV mag/kan weer dividend aan de DGA uitkeren. Bovendien wordt de solvabiliteit verbeterd.
Nadelen: een forse aanslag op de liquiditeitspositie van de BV (direct werkelijk betalen) en het pensioen van de DGA komt te vervallen.

 

2. Pensioenaanspraken in Eigen Beheer omzetten in ‘Oudedagsparen Eigen Beheer’
Deze optie heeft de afkorting OSEB meegekregen.
De per 1-1-2017 bestaande fiscale pensioenvoorziening op de balans wordt zonder belastingheffing omgezet in een “OSEB voorziening” op de balans. Na pensionering moet deze voorziening worden omgezet in een lijfrente-uitkering met een minimale duur van 20 jaar. De lijfrente-uitkeringen worden dan belast met loonbelasting.

Voordelen: De solvabiliteit van de BV wordt verbeterd, aangezien afgezien is van de commerciële verplichtingen. Er hoeft niet direct te worden afgerekend met de fiscus. Een dividend uitkering aan de DGA is weer mogelijk geworden.
Nadelen: Er kan niet verder voor pensioen worden gespaard. De OSEB voorziening geeft naar verwachting na pensionering een lagere uitkering per maand dan bedoeld was in de pensioenvoorziening. De oorspronkelijke pensioenaanspraken zijn vervallen.

 

Aandachtspunten:

Positie van de partner:
De voorstellen van de staatssecretaris op dit moment leiden tot een benadeling van de rechten van de partner van de DGA. Als namelijk afstand gedaan wordt van pensioenaanspraken in Eigen Beheer, wordt ook afstand gedaan van het nabestaandenpensioen. Dat kan grote gevolgen hebben. De (ex)partner zal in ieder geval akkoord moeten gaan met de afkoop van het pensioen of de omzetting naar OSEB.

Pensioenpolissen in combinatie met Eigen Beheer:
De omzetting van pensioen in Eigen Beheer naar OSEB roept diverse vragen op met betrekking tot de pensioenpolissen die de gedeeltelijke financiering van pensioen in Eigen Beheer vormen. Wat moet er met deze pensioenpolissen gebeuren? Overhevelen naar Eigen Beheer? Laten staan bij de verzekeraar? Afrekenen? Dit is nog onduidelijk, de staatssecretaris moet hier nog antwoord op geven.

Geen Eigen Beheer, alleen een pensioenpolis:
Dan heeft deze wetgeving geen gevolgen voor u. De nieuwe wetgeving gaat over Eigen Beheer of combinaties met Eigen Beheer.

Wat wordt de nieuwe wet?

We zullen moeten afwachten met welke uiteindelijke wetsvoorstellen de staatssecretaris naar de Tweede Kamer gaat. We verwachten dat hij dat wel op korte termijn gaat doen. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de definitieve wetgeving. En kunnen u later dit jaar adviseren over uw keuzes.

Bron: nieuwsbrief Meeus

Share