Share

Vereenvoudiging gebruik NOAB Leveringsvoorwaarden-2014

Gekwalificeerde leden zijn gehouden de NOAB-leveringsvoorwaarden te gebruiken en dit kenbaar te maken aan de cliënt. Het gaat nu om de invulling van het begrip ‘kenbaar maken’. NOAB hanteerde tot nu toe bij de kwalificatie en herkwalificatie een regime dat gebaseerd is op jurisprudentie. Kort gezegd komt het erop neer dat het ‘kenbaar wordt gemaakt’ door de leveringsvoorwaarden integraal een onderdeel te laten uitmaken van de overeenkomst of de schriftelijke opdrachtbevestiging, of door de voorwaarden separaat toe te sturen (met het verzoek tot ondertekend retourzenden voor akkoord). In de tussentijd is er een Europese Dienstenrichtlijn tot stand gekomen waarin ‘dienstverrichters’ die daaronder vallen in aanmerking komen voor een zachter regime met betrekking tot het van toepassing laten zijn van algemene voorwaarden. Ook NOAB-kantoren vallen hieronder. Dit betekent dat onze kantoren vallen onder artikel 6:230b BW (Burgerlijk Wetboek) en kunnen kiezen uit de mogelijkheden genoemd in artikel 6:230c BW. Van belang is nu dat in plaats van het integraal opnemen ook kan worden volstaan met het verwijzen naar een website waar het document gemakkelijk is te downloaden is en blijft. Deze verwijzing moet wel duidelijk zijn tijdens het aangaan van de overeenkomst.

Share