Share

Brochure wet werk en zekerheid (7 mb pdf) of zie hieronder de samenvatting in tekst:

Als gevolg van de invoering van de wet Werk en Zekerheid zullen er de komende tijd nogal wat regels in het arbeidsrecht wijzigen. De eerste wijzigingen staan al per 1 januari 2015 op stapel. De hoogste tijd dus om uw (standaard) arbeidsovereenkomsten nog eens kritisch te bekijken.

Welke maatregelen moet u nemen ten aanzien van uw (standaard) arbeidsovereenkomsten?

Actiepunt 1:

Op basis van de nieuwe wetgeving mogen arbeidsovereenkomsten voor de duur van 6 maanden of minder en die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015 geen proeftijd meer bevatten.

Verwijder het proeftijdbeding in arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor een periode van 6 maanden of korter!

Actiepunt 2:

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is een concurrentiebeding niet meer toegestaan. Er is wel een uitzondering voor die gevallen waarin de werkgever meent dat zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisten. Als dat het geval is, dient dit gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst te zijn opgenomen.

Verwijder het concurrentiebeding of motiveer in de arbeidsovereenkomst het belang om een concurrentiebeding overeen te komen!

Actiepunt 3:

Werkgevers van tijdelijk personeel met een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer moeten de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk informeren of zij de overeenkomst al dan niet willen voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet u dit niet, dan bent u een maandloon verschuldigd (en bij niet-tijdige nakoming een vergoeding naar rato). De aanzegtermijn geldt niet voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 februari eindigen.

Inventariseer welke arbeidsovereenkomsten op of na 1 februari 2015 eindigen en hanteer voortaan een aanzegtermijn!

Actiepunt 4:

De zogenaamde ketenbepaling die regelt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten een werkgever mag afsluiten alvorens er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, wijzigt per 1 juli 2015. Wanneer meer dan 3 tijdelijke contracten elkaar opvolgen, of wanneer tijdens verlenging een periode van 24 maanden wordt voerschreden, vindt omzetting plaats naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen.

Inventariseer nu reeds de duur en de looptijd van uw tijdelijke arbeidsovereenkomsten om straks zo flexibel mogelijk gebruikt e kunnen maken van de nieuwe regelgeving!

 

Bron: KPMG MKB.
Share