Voor een beter overzicht zijn de eindejaarstips ingedeeld in de onderstaande tabbladen. Gebruik deze om de tips per rubriek te lezen.

44 Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller?

Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terecht komt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard.

Let op
De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar uw teruggaaf ook. Alleen als uw inkomen – ook na de renteaftrek – nog stevig in de vierde schijf zit merkt u er niets van. Maar zit u net op de grens – uw inkomen is iets meer dan € 58.000 – dan betaalt u dit jaar dus over de top van uw inkomen nog 52%. Het oprekken van de derde schijf volgend jaar tot

€ 66.000, kan u dan tot zo’n € 900 minder teruggave opleveren.

45 Breng uw lijfrentepremie in aftrek

Breng de premies die u voor een lijfrenteverzekering betaalt of de stortingen die u doet op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht, in aftrek op uw inkomen in box 1 in de aangifte inkomstenbelasting. Let er wel op dat u zelf de premies heeft betaald of gestort en dat u niet voldoende pensioen heeft opgebouwd.

46 Bespaar op de vermogensrendemenstheffing

Op 1 januari 2016 wordt de waarde van uw vermogen voor box 3 bepaald. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u op die datum uw vermogen verlaagt? U kunt op de vermogensrendementsheffing besparen door uw vermogen te beleggen in groene beleggingen, kunst en antiek of andere roerende zaken die niet hoofdzakelijk ter belegging worden aangehouden (bijvoorbeeld auto’s) of door de aanschaf van zonnepanelen.

47 Nieuw uiterlijk voor box 3 in 2017

Vanaf 1 januari 2017 sluit de vermogensrendementsheffing beter aan bij uw werkelijk behaalde rendementen op uw gespaard vermogen in box 3. Toch zullen niet de werkelijk behaalde rendementen worden belast. U krijgt te maken met een vermogensmix en twee rendementen. Het belastingtarief in box 3 blijft 30% en het heffingsvrij vermogen gaat naar € 25.000. Het forfaitaire rendement wordt vastgesteld op basis van de werkelijk behaalde rendementen over spaargelden en beleggingen. Het fictieve rendement van 4% wordt vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende fictieve rendementen. Voor het jaar 2017 geldt tot een belastbaar vermogen van € 100.000 (per belastingplichtige) een fictief rendement van 2,9%, tussen € 100.000 en € 1 miljoen geldt een percentage van 4,7% en daarboven van 5,5%. Voor het box 3-vermogen komen drie schijven, met in iedere schijf een andere vermogensmix. Naarmate vermogens hoger worden, blijkt namelijk het aandeel beleggingen toe te nemen. Deze vermogensmix wordt gebaseerd op de informatie uit alle ingediende belastingaangiften bij de Belastingdienst.

48 Einde ouderentoeslag nabij

U kunt nog voor de laatste keer een beroep doen op de ouderentoeslag in de aangifte inkomstenbelasting 2015. Daarna komt de ouderentoeslag te vervallen. De ouderentoeslag is een verhoging van het heffingsvrij vermogen. Dit is het bedrag waarover u in box 3 geen belasting hoeft te betalen.

Let op
U komt hiervoor in aanmerking als u op 31 december 2015 AOW-gerechtigd bent. In 2015 ligt deze leeftijd op 65 jaar en drie maanden.

49 Verruiming en verhoging schenkingsvrijstelling eigen woning

U kunt vanaf 2017 structureel gebruik maken van de verhoogde en verruimde vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning. De vrijstelling wordt namelijk structureel verhoogd van € 53.016 (bedrag 2016) tot € 100.000 (bedrag 2017). Daarnaast komt de beperking te vervallen dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waardoor er ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

Tip
U dient de schenking te gebruiken voor de eigen woning. Dit ziet op de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning en ook op de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de vervreemde eigen woning.

50 Einde afkoop levenslooptegoed

U krijgt tot 31 december 2015 de kans om fiscaal voordelig uw levenslooptegoed in één keer op te nemen. Uw tegoed wordt dan belast tegen 80%. Indien u het tegoed nog dit jaar opneemt eindigt de levensloopregeling voor u definitief.

Let op
De 80%-regeling geldt voor het bedrag van de aanspraken op 31 december 2013.

51 Breng kinderalimentatieverplichtingen in aftrek

Vanaf 2017 kunnen kinderalimentatieverplichtingen niet als schuld in box 3 worden opgevoerd. Bij het vervallen van de aftrek van kinderalimentatie per 1 januari 2015 is de aftrek van de verplichting in box 3 over het hoofd gezien.

Tip
U kunt de kinderalimentatieverplichting nog wel opvoeren in de aangifte 2015 en 2016 als schuld in box 3. Maak hier nog gebruik van

52 Jaarbetaling MRB niet meer mogelijk

De motorrijtuigenbelasting (MRB) kan straks niet meer per jaar vooruit worden betaald. U heeft dan nog alleen de keuze de MRB per tijdvak van drie maanden ineens of via maandelijkse automatische incasso te betalen. Heeft u reeds vooruit betaald tot 30 juni 2016? Dan ondervindt u geen nadeel door deze wijziging.

 

Heeft u een bestelauto?

Voor de bestelauto van de onderneming die u uitsluitend zakelijk gebruikt, kunt u bij de Belastingdienst een ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen. U hoeft dan geen rittenregistratie bij te houden. Dat kan echter alleen als er met de bestelauto geen enkele kilometer privé wordt gereden. De verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto kunt u ook namens uw werknemer indienen die met de bestelauto van de zaak niet privé rijdt.

42 Voorkom bijtelling met rittenregistratie

U kunt de bijtelling voor de auto van de zaak voorkomen door op jaarbasis niet meer dan 500 km privé te rijden. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een rittenregistratie. In de rittenregistratie moet u niet alleen een aantal basisgegevens vermelden, maar ook de gegevens per rit. Gebruik het model dat de Belastingdienst voorschrijft om ervan verzekerd te zijn dat u de juiste gegevens registreert.

Let op
Voldoet uw rittenregistratie niet, dan krijgt u alsnog te maken met de bijtelling, tenzij u op een andere manier kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 km privé heeft gereden. De Belastingdienst legt dan een naheffingsaanslag op. Daarnaast kan de Belastingdienst ook een boete opleggen van € 4.920.

43 Vooruitzichten voor de bijtelling auto van de zaak

Vanaf 2017 gaat het aantal bijtellingscategorieën naar twee. Het algemene bijtellingspercentage gaat dan omlaag van 25 naar 22% en voor de nulemissie-auto geldt tot een catalogusprijs van € 50.000 een bijtellingspercentage van 4%. Het deel van de catalogusprijs boven € 50.000 komt vanaf 2019 in het algemene bijtellingspercentage van 22% te vallen.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:
                             2016        2017        2018 2019 2020
Nulemissie             4%           4%           4% 4% 4%
Zéér zuinig              15%         17%         19% 22% 22%
Zuinig                      21%         22%         22% 22% 22%
Overig                    25%         22%         22% 22% 22%

 

1 Maak voor het laatst gebruik van de RDA

Maak in 2015 nog gebruik van de Research & Developmentaftrek (RDA). Deze extra aftrekpost bedraagt 60% van de kosten en uitgaven die zijn toe te rekenen aan research en development. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in apparatuur en materialen. Loonkosten tellen voor deze aftrek niet mee. Dit is uw laatste kans want de RDA wordt in 2016 omgezet in de bestaande loonkostensubsidie van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-afdrachtvermindering). Er is daarom nog maar één aanvraag nodig bij RVO.nl.

2  Houd rekening met de aanpassingen voor de S&O-afdrachtvermindering

De S&O-afdrachtvermindering wordt in verband met de integratie van de RDA per 1 januari 2016 aangepast.

Enkele wijzigingen:

 • Het schijventarief en de schijfgrenzen worden aangepast.
 • Het starterspercentage in de eerste schijf gaat van 50% naar 40%.
 • Het plafond in de S&O-afdrachtvermindering vervalt.
 • Er wordt een forfait in de S&O-afdrachtvermindering geïntroduceerd.
 • Publieke kennisinstellingen worden uitgesloten van de regeling.
 • Er zijn enkele wijzigingen in subsidiabele werkzaamheden.
Tip
Voor S&O-uitgaven boven € 1 mln waarvoor u al een RDA-beschikking heeft ontvangen, is er een overgangsregeling. Die uitgaven kunnen vanaf 2016 tijdens de periode van de RDA-beschikking jaarlijks via een S&O-aanvraag voor de S&O-afdrachtvermindering in aanmerking komen. Vanaf uiterlijk eind november 2015 is daarvoor bij RVO.nl een aanvraagprogramma beschikbaar.

3 Kans op krediet vergroot

Heeft uw onderneming geld nodig? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een MKB-krediet. Er komt bijna een miljard aan extra financiering beschikbaar. Een MKB-krediet is een zakelijke lening voor een kredietbehoefte van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 voor startende en bestaande ondernemers in het MKB. Ook zijn er nieuwe kredietmogelijkheden voor het MKB gelanceerd.

Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfspand kopen, een verbouwing financieren, investeren in inventaris of vervoersmiddelen of een bedrijf overnemen dan kan het MKB-krediet een uitkomst bieden.

4 Maak gebruik van de investeringsaftrek

Heeft u in 2015 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U dient wel een investering te hebben gedaan tussen de € 2.300 en € 309.693. Komt u onder de drempel van € 2.300? Dan is het handig om nog voor het einde van het jaar een investering te doen.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Doe in de aangifte 2015 een beroep op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Indien u in het verleden ook investeringen hebt gedaan maar zonder beroep op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kunt u alsnog binnen 5 jaar verzoeken om toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek middels een ambtshalve vermindering.

Let op
Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.

5 Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Deze bepaalt dat u de aftrek gedeeltelijk terug moet betalen. Houd hier dus rekening mee. Door de vijfjaargrens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen.

6 Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen

Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale investeringsfaciliteiten zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Toets of u dit jaar nog in aanmerking komt voor de EIA, MIA en VAMIL.

 

7 Waardeer activa af

Heeft u activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van bijvoorbeeld oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren. U kunt zo mogelijk in aanmerking komen voor teruggaaf van belasting.

8 Voorlopige aanslag onjuist?

Aan het einde van het jaar heeft u meer duidelijkheid over uw winstpositie. De winst kan hoger of lager uitvallen en dus niet meer in lijn met uw inschatting voor de voorlopige aanslag. Mocht uw winst hoger uitvallen dan zou u dus belasting moeten gaan bijbetalen. Probeer hier op in te spelen door uw winst te verlagen. Denk aan een investering aan het einde van het jaar of een voorziening voor onverwachte uitgaven. Mocht dit niet lukken dan kunt verzoeken om een aanvullende voorlopige aanslag.

Let op
Vanaf 1 juli 2015 rekent de Belastingdienst belastingrente over de openstaande belastingschuld.

9 Vraag uitstel van betaling aan

Kunt u uw belastingschulden tijdelijk niet op tijd voldoen? Vraag dan telefonisch uitstel van betaling aan. De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst verleent alleen telefonisch uitstel als:

 • uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,
 • u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld, •     in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen.
Let op
Een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in verband met een bezwaarschrift telt niet mee voor de grens van € 20.000.
Tip
Denkt u dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen? Vraag dan meteen schriftelijk uitstel van betaling aan voor een langere periode. De Belastingdienst verleent namelijk geen uitstel van betaling voor aanslagen waarvoor al eerder kort telefonisch uitstel van betaling is verleend.

10 Bedrijfsmiddel verkocht? Vorm een herinvesteringsreserve

Ga na of u dit jaar een bedrijfsmiddel verkocht heeft en daarbij boekwinst heeft behaald. U kunt dan de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. U moet dan wel een vervangingsvoornemen hebben. De herinvesteringstermijn bedraagt maximaal drie jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht. Investeert u binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel? Dan kunt u de herinvesteringsreserve afboeken op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel.

Tip
Stelt u bepaalde vermogensbestanddelen ter beschikking aan bijvoorbeeld uw BV? Dan mag u als terbeschikkingsteller ook een herinvesteringsreserve vormen.

11 Laat uw herinvesteringstermijn niet verlopen

Heeft u in het verleden al een herinvesteringsreserve gevorm? Kijk dan of uw herinvesteringstermijn niet verlopen is. Dit betekent dat u de herinvesteringsreserve die u in 2012 gevormd heeft, nog vóór 31 december 2015 moet benutten. Zo niet, dan komt de herinvesteringsreserve vrij te vallen en bent u belasting verschuldigd. Investeer daarom op tijd!

Let op
Gaat u de herinvesteringstermijn niet halen? U kunt dan in bijzondere omstandigheden en onder strikte voorwaarden de herinvesteringstermijn laten te verlengen. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

12 Maak gebruik van uw ondernemingsverlies

Heeft uw ondernemingsverlies geleden in het verleden. Kijk dan of u deze op tijd kunt verrekenen met uw ondernemingswinsten. U kunt namelijk uw verlies in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Tip
Loopt u het risico dat uw verlies verloren gaat doordat u het niet kan verrekenen? Haal dan uw winst naar voren. U kunt bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen.

13 Houd een urenadministratie bij

Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft van de tijd aan uw bedrijf besteden. Vergeet dus niet uw uren te administreren. Zo kunt u bij vragen of controle van de Belastingdienst in ieder geval aantonen dat u aan het urencriterium voldoet.

14 Maak gebruik van de mkb-winstvrijstelling

Niet genoeg uren? Maak dan wel gebruik van de mkb-winstvrijstelling. Deze vrijstelling vermindert uw belastbare winst uit onderneming na ondernemersaftrek (zoals de zelfstandigenaftrek) met 14%. U bent zo minder belasting verschuldigd.

Let op
Leidt u verlies? Dan verkleint de mkb-winstvrijstelling dit verlies. De vrijstelling werkt dan dus in uw nadeel.

15 Denk aan uw pensioen

U kunt als ondernemer geld opzij zetten binnen uw onderneming voor uw oude dag. Dit geld reserveert u in de oudedagsreserve. Voldoet u aan het urencriterium en had u aan het begin van dit jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan mag u bij voldoende eigen vermogen een deel van de winst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Over dit deel betaalt u dan nog geen inkomstenbelasting. Dit jaar bedraagt de toevoeging 9,8%. Het maximumbedrag bedraagt € 8.640.

Let op
De oudedagsreserve zorgt voor uitstel van belastingheffing, maar niet voor afstel. Op de opgebouwde reserve rust nog een belastingclaim. Op enig moment, vaak als u stopt met uw onderneming, zult u moeten afrekenen. Toevoegen aan de oudedagsreserve is vaak alleen aantrekkelijk als u nu in de hoogste belastingschijf zit.

16 Pensioen buiten uw onderneming

U kunt ook uw pensioen buiten uw onderneming regelen. Het kabinet zou de zzp’er hierin faciliteren maar dit gaat niet door. U moet zelf zorgen voor uw verzekeringen voor een aanvullende oudedagsvoorziening. Als zzp’er bepaalt u zelf of u naast de AOW nog een aanvullende oudedagsvoorziening wil. Dat kan bijvoorbeeld ook via een lijfrente.

Let op
Pensioenopbouw wordt makkelijker gemaakt. Zo hoeft u niet in te teren op reeds opgebouwd pensioen als u een beroep moet doen op de bijstand. Ook krijgen beginnende zzp’ers per 1 april 2016 langer de tijd om te beslissen of zij willen blijven deelnemen aan het pensioenfonds van hun voormalig werkgever.

17 Einde VAR

Per 1 april 2016 is naar alle waarschijnlijkheid de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) definitief ten einde. Dan kunt u als opdrachtgever werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten. Dit is niet verplicht, maar alleen als daadwerkelijk wordt gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst, heeft de opdrachtgever de zekerheid vooraf dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Hoe ziet een voorbeeldovereenkomsten eruit?

De eerste goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten zijn nu vrijgegeven op de website van de Belastingdienst. Het gaat om de voorbeeldovereenkomst voor de coördinerend stralingsdeskundige, gastdocent masterclass, artiest (individueel), artiestengezelschap en tijdelijke waarneming verloskundige (KNOV).

Let op
De Belastingdienst heeft de eerste vijf voorbeeldovereenkomsten vrijgegeven. Nu is het wachten op instemming van de Eerste Kamer met de vervanging van de VAR. Daarna zal de Belastingdienst op korte termijn het aantal beoordeelde en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten flink uitbreiden.

18 Uw onderneming in een nieuw jasje?

Ga na of de BV-vorm wel of niet aantrekkelijk voor u is. De oprichting van een BV is eenvoudiger geworden. Ook is meer maatwerk mogelijk. Bij oprichting van de BV hoeft u niet langer een minimumkapitaal te storten van € 18.000. Wel kunt u als bestuurder of aandeelhouder eerder aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de BV.

19 Vraag een voorlopige verliesverrekening aan

Heeft u een BV waarin u in 2014 winst behaalde, maar sluit u 2015 vermoedelijk af met een verlies? Dan kunt u de Belastingdienst na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2015 verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2014.

Let op
Voorlopige verliesverrekening levert u een liquiditeitsvoordeel op, want uw BV kan sneller beschikken over een deel van het nog terug te verwachten belastinggeld. De voorlopige verliesverrekening wordt naderhand verrekend met de definitieve verliesverrekening of met de aanslag over het jaar 2015.

20 Uw lijfrente afkopen?

U kunt sinds 1 januari 2015 uw lijfrente geheel of gedeeltelijk afkopen als u langdurig arbeidsongeschikt bent. U kunt het inkomen dat u mist vanwege uw arbeidsongeschiktheid daarmee aanvullen. Bij een gehele of gedeeltelijke afkoop bent u geen revisierente verschuldigd. Over de afkoopsom moet u wel belasting betalen. Afkopen kan alleen indien u langdurig arbeidsongeschikt bent en u mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Let op
Er geldt een maximum aan het op te nemen bedrag aan lijfrente. De afkoopuitkering mag niet meer bedragen dan € 40.000 of, als dat hoger is, het gemiddelde inkomen in de voorafgaande twee jaar.

21 Wisselende inkomsten? Middeling biedt uitkomst

Heeft u te maken met ‘schommelende’ winsten? Dan kan middeling uitkomst bieden. Ga na of u de afgelopen jaren sterk wisselende inkomsten in box 1 van de inkomstenbelasting gehad heeft. U heeft dan waarschijnlijk meer belasting betaald dan wanneer de inkomsten gelijkmatig waren geweest. Door over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van de gemiddelde winsten, kan middeling in een aantal gevallen leiden tot een teruggaaf van te veel betaalde belasting. Er geldt een drempel van € 545.

Let op
U moet zelf een schriftelijk verzoek om middeling indienen bij de Belastingdienst. Ook moet u hierbij   een berekening van de middelingsteruggaaf meesturen.

 

29 Nieuwe gebruikelijk loon regels toegepast?

Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon hebt toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
 • € 44.000.
 • U mag nog steeds uw loon lager vaststellen indien u dit aannemelijk kunt maken.
Tip
Voorkom discussie over het gebruikelijk loon. Stel uw loon vast en laat dat van te voren bij de Belastingdienst goed keuren.

30 Emigreren wordt lastiger

Denkt u er als aanmerkelijk belanghouder over na om te emigreren? Houd er dan rekening mee dat dit sinds 15 september 2015 fiscaal lastiger is geworden. In verband met claimbehoud zijn de voorwaarden van de conserverende aanslag aangescherpt. Winstuitdelingen na emigratie leiden in alle gevallen tot belastingheffing of tot een (naar rato) intrekking van het uitstel. Ook komt u na tien jaar niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van de conserverende belastingaanslag.

Let op
Deze maatregelen hebben tot gevolg dat de conserverende belastingaanslag ook bij een winstuitdeling van minder dan 90% kan worden geïnd.

31 Beperkte pensioenopbouw

Houd u er rekening mee dat de pensioenopbouwmogelijkheden dit jaar beperkt zijn. U kunt geen pensioen opbouwen over het loon dat uitkomt boven € 100.000. Een bovenmatige pensioenregeling heeft zeer grote fiscale gevolgen.

Voor het loon boven € 100.000 is het onder voorwaarden mogelijk om nettopensioen te sparen of nettolijfrente te sparen. U spaart dan in box 3 vrijgesteld met niet-aftrekbare premies.

34 Kortere deponeringstermijn

De jaarrekening van de BV moet ieder jaar worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De maximale deponeringstermijn is dertien maanden na afloop van het boekjaar. Bent u echter directeur en enig aandeelhouder, dan geldt voor u mogelijk een kortere deponeringstermijn. Dat heeft te maken met de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening van de BV als alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn van de BV. De ondertekening van de jaarrekening geldt dan direct als vaststellingsmoment. Tenzij deze werkwijze in de statuten is uitgesloten, gaat de wettelijke deponeringstermijn van acht dagen direct in zodra u uw handtekening onder de jaarrekening zet.

 

22 Vraag btw over facturen van niet-betalende debiteuren terug

U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belastingdienst. Deze btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende btw-aangifte, maar moet in briefvorm worden ingediend bij de Belastingdienst. Doet u dit wel op tijd want u moet dit indienen binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen.

Tip
Stuur de factuur mee.

23 Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk

Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat. De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd zodat het erg belangrijk is dat u zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.

24 Pas de KOR toe

Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) bent verschuldigd, komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval kan het zijn dat u een deel van de btw niet hoeft te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw bent verschuldigd. Ga na of u de KOR kunt toepassen.

25 Houd de herzieningstermijn in de gaten

Heeft u in de afgelopen tien jaar een onroerende zaak met btw aangeschaft, let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw in het aanschafjaar en de negen opvolgende jaren wordt gecorrigeerd als die onroerende zaak meer of minder wordt gebruikt voor btw-belaste prestaties. Als het gebruik is gewijzigd ten opzichte van het gebruik waarvan u uitging op het moment van aanschaf, dan moet u meer of minder btw betalen. Deze herzienings-btw geeft u op in de laatste btw-aangifte van het jaar.

Let op
Ook voor roerende zaken waarop wordt afgeschreven of waarop kan worden afgeschreven geldt een herzieningstermijn. De termijn hiervoor bedraagt dan vijf jaar.
 1. Verricht uw huurder nog voldoende btw-belaste prestaties?
 2. Verhuurt u een onroerende zaak en heeft u met uw huurder gekozen voor btw-belaste verhuur? Let er dan op dat uw verhuurder ten minste 90% (sommige situaties 70%) btw-belaste prestaties verricht. Doet hij dat niet, dan is uw inkoop-btw – bijvoorbeeld op onderhoud – niet aftrekbaar en loopt u binnen de herzieningstermijn aan tegen gedeeltelijke herziening van de btw op de aanschaf van de onroerende zaak. Uw huurder is verplicht om u binnen vier weken na afloop van het boekjaar te informeren dat hij de onroerende zaak niet ten minste 90% voor btw-belaste prestaties gebruikt.
Tip
Vraag uw huurder om binnen vier weken na afloop van het boekjaar schriftelijk aan u te verklaren of hij de onroerende zaak ten minste 90% zakelijk gebruikt.
 1. Verricht uw koper nog voldoende btw-belaste prestaties?
 2. Heeft u een onroerende zaak verkocht en met de koper geopteerd voor btw-belaste verkoop? Dan geldt het jaar van levering en het daarop volgende jaar als referentieperiode. De huurder moet over die periode binnen vier weken na afloop verklaren of hij de onroerende zaak voor ten minste 90% heeft gebruikt voor btw-belaste prestaties. Heeft hij de onroerende zaak voor minder dan 90% voor btw-belaste prestaties gebruikt, dan heeft dat btw-gevolgen voor de verkoper en koper.
Tip
Vraag de koper van de met btw geleverde onroerende zaak om binnen vier weken na de referentieperiode te verklaren of het btw-belaste gebruik ten minste 90% is.

28 Denk aan privégebruik bedrijfsauto in uw laatste btw aangifte

Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak ook privé, dan moet u voor de btw met dit privégebruik rekening houden.

De eventueel verschuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de laatste btw-aangifte van het jaar.

Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, dan kunt u de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik aftrekken voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet. Omdat u de auto ook privé gebruikt, moet u over het privégebruik btw betalen. U kunt daarvoor gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Tip
Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen hoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Heeft u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag u voor de berekening van het privégebruik eveneens uitgaan van 1,5%.
Let op
U hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. U mag namelijk ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn dan de forfaitaire regeling. U moet dan wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden.

 

37 U ontvangt een loonkostenvoordeel vanaf 2017

Heeft u werknemers in dienst met een loon tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon? Dan ontvangt u vanaf 2017 een loonkostenvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot € 1,01 per verloond uur. Dit loonkostenvoordeel wordt lage-inkomensvoordeel (LIV) genoemd. Het LIV wordt vormgegeven als een vast bedrag per gemiddeld verloond uur. Hierbij geldt wel een jaarmaximum.

Let op
U komt in aanmerking voor het LIV indien uw werknemer een loon verdient van minimaal 100% en maximaal 120% van het wettelijk minimumloon dat geldt voor een 23-jarige of ouder. Daarnaast dient uw werknemer minimaal 1248 verloonde uren per jaar bij u te werken en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
Tip
Voor een werknemer die jonger is dan 23 kunt u ook recht hebben op het LIV als deze werknemer minimaal 100% en maximaal 120% van het wettelijke minimumloon dat geldt voor een 23 jarige verdient.

Hoe kunt u een beroep doen op het LIV?

U hoeft geen apart verzoek tot toekenning van het LIV te doen. Het UWV haalt de gegevens hiervoor uit de ingediende loonaangiften. Peildatum daarbij is 1 mei van het volgende jaar. Op die datum moeten de gegevens dus correct verwerkt zijn. Heeft u in 2017 recht op het LIV, zorg dan dat voor 1 mei 2018 de loonaangiften bij de Belastingdienst juist verwerkt zijn. Het UWV zorgt dan voor een berekening van het LIV, waarna de Belastingdienst de tegemoetkoming voor 1 augustus 2018 aan u uitbetaalt.

38 Bereken uw vrije ruimte

Per 1 januari 2015 hoeft u nog maar 1 keer per jaar te toetsen of u boven de vrije ruimte uitkomt, in plaats van per aangiftetijdvak. U moet aan het einde van het kalenderjaar het totale fiscale loon van uw werknemers over het lopende jaar berekenen. Op basis van het fiscale loon berekent u de vrije ruimte en toetst u of u de vrije ruimte hebt overschreden. Komt u boven de vrije ruimte uit? Dan moet u eindheffing betalen. De betaling dient plaats te vinden uiterlijk bij uw aangifte over het 1e tijdvak van het volgende kalenderjaar. U mag de eindheffing ook eerder aangeven en betalen, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak.

Let op
Als u de eindheffing al in het lopende kalenderjaar heeft betaald en u er achteraf achter komt dat u te veel of te weinig eindheffing heeft betaald, dan corrigeert u dat uiterlijk in de aangifte loonheffingen over het 1e tijdvak van het nieuwe kalenderjaar.
Eindigt uw inhoudingsplicht in de loop van het kalenderjaar? Dan geeft u de eindheffing uiterlijk aan in de aangifte over het tijdvak waarin uw inhoudingsplicht eindigt.

39 Houd straks rekening met het aangescherpte gebruikelijkheidscriterium

U kunt als werkgever vergoedingen en verstrekkingen en als eindheffingsbestanddeel aanwijzen. Daarbij geldt als voorwaarde dat deze vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate afwijken van hetgeen gebruikelijk is. Dit gebruikelijkheidscriterium wordt aangescherpt om te voorkomen dat allerlei als loonvoordeel ervaren beloningsbestanddelen worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Er wordt een maximum gesteld aan de omvang van de vergoedingen door deze te vergelijken met vergoedingen en verstrekkingen die in gelijke gevallen bij andere werknemers worden aangewezen. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen mogen niet in belangrijke mate (30%) groter zijn dan de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die in de regel in overeenkomstige omstandigheden als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen.

Wat is gebruikelijk?

Als een vergoeding of verstrekking op zichzelf al ongebruikelijk is, is het ook niet gebruikelijk dat deze wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Niet gebruikelijk is om het maandloon, vakantiegeld, hoge bonussen of vergoeding van vermogensschade bij indiensttreding als eindheffingsloon aan te wijzen.

Wel gebruikelijk is een kerstpakket, ook al is dat een puur beloningsbestanddeel. De waarde van het kerstpakket speelt wel een rol.

Het aanwijzen van een jubileumuitkering kan gebruikelijk zijn, maar het aanwijzen van een jubileumuitkering van € 1 mln is niet gebruikelijk. Ook is maatschappelijk ongebruikelijk dat bij een werknemer in totaal per jaar € 100.000 aan vergoedingen wordt aangewezen.

40 AOW-gerechtigde werknemer wordt aantrekkelijk

Doordat een aantal drempels wordt weggehaald per 1 januari 2016, wordt het voor u aantrekkelijker en gemakkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Zo gaan per 1 januari 2016 onder meer de volgende regels gelden:

 • De opzegtermijn bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde werknemer is beperkt tot één   maand. Voor andere werknemers geldt afhankelijk van de duur van het dienstverband een opzegtermijn van één tot   vier maanden.
 • Bij ziekte geldt een loondoorbetalingsplicht van dertien weken in plaats van maximaal twee jaar. Mogelijk gaat deze   loondoorbetalingsplicht bij ziekte van de AOW-gerechtigde werknemer in de toekomst verder terug naar zes weken.
 • Er gelden voor u minder re-integratieverplichtingen bij ziekte van de doorwerkende AOW’er.
 • Het aantal tijdelijke contracten met een AOW-gerechtigde werknemer wordt verruimd. Bij cao kan worden bepaald        dat na maximaal zes contracten of na maximaal 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. •     U hoeft niet in te gaan op een verzoek van de AOW-gerechtigde werknemer voor uitbreiding (of vermindering) van zijn                aantal te werken uren.
Let op
U krijgt ook te maken met nieuwe verplichtingen. Zo heeft de doorwerkende AOW’er recht op minimaal het minimumloon of een hoger loon als dit bij cao is bepaald. Bij reorganisatie bent u verplicht eerst uw AOW-gerechtigde werknemer te ontslaan. Dit gold al in de private sector, maar gaat nu ook gelden in de publieke sector.

41 Houd rekening met transitiekosten

Per 1 juli 2015 heeft u te maken met de transitievergoeding. Kort gezegd heeft iedere werknemer die twee jaar of langer bij u heeft gewerkt en waarbij u het initiatief heeft genomen tot het beëindigen dan wel niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, recht op deze vergoeding. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is geweest en bedraagt maximaal € 75.000 bruto dan wel een jaarsalaris als uw werknemer meer dan € 75.000 bruto verdiende.

Tip
De transitievergoeding geldt ook voor de tijdelijke werknemer die minstens twee jaar bij u heeft gewerkt en van wie het contract op uw initiatief niet wordt voortgezet. Inventariseer daarom alle tijdelijke contracten, zodat u goed in beeld heeft aan welke werknemers u straks eventueel een transitievergoeding verschuldigd bent. Gezien de transitievergoeding is het aangaan van tijdelijke contracten met een totale duur van minimaal twee jaar wellicht ongewenst.
Let op
Bepaalde kosten mag u van de transitievergoeding aftrekken. Het gaat om zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten. Uw werknemer moet nog wel voordat transitie- of inzetbaarheidskosten worden gemaakt, schriftelijk instemmen met het in mindering brengen van dergelijke kosten op de transitievergoeding. Zorg ervoor dat u dit nu al regelt door dit bijvoorbeeld vast te leggen in een studieovereenkomst. Schriftelijke instemming is niet nodig als over de aftrekbaarheid van kosten afspraken zijn gemaakt met vakbonden of met de ondernemingsraad.

42 Voorkom bijtelling met rittenregistratie

U kunt de bijtelling voor de auto van de zaak voorkomen door op jaarbasis niet meer dan 500 km privé te rijden. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een rittenregistratie. In de rittenregistratie moet u niet alleen een aantal basisgegevens vermelden, maar ook de gegevens per rit. Gebruik het model dat de Belastingdienst voorschrijft om ervan verzekerd te zijn dat u de juiste gegevens registreert.

Let op
Voldoet uw rittenregistratie niet, dan krijgt u alsnog te maken met de bijtelling, tenzij u op een andere manier kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 km privé heeft gereden. De Belastingdienst legt dan een naheffingsaanslag op. Daarnaast kan de Belastingdienst ook een boete opleggen van € 4.920.

 

35 Breng uw bonus in de vrije ruimte

U kunt als DGA uw fiscaal voordeel behalen met de werkkostenregeling. Deze is in 2015 1,2 % van de loonsom. Aan het einde van dit jaar dient u uw vrije ruimte te berekenen en te toetsen of u deze overschrijdt. Nog ruimte? Maak hier gebruik van en laat uw bonus onder de vrije ruimte vallen.

Let op
U dient wel te voldoen aan de voorwaarde dat u de bonussen in het verleden ook al onder de eindheffing liet vallen en dat de bonus niet ongebruikelijk hoog is.

36 Maak gebruik van de concernregeling

Ook met de concernregeling valt fiscaal voordeel te behalen. De concernregeling maakt het mogelijk om de vrije ruimtes binnen één concern samen te voegen. Indien u een holdingstructuur hebt, waarbij u in dienstbetrekking bent bij de holding, kunt u de vrije ruimtes van de holding en de werkmaatschappij samenvoegen. Aan het einde van dit jaar moet u een berekening maken van de samengevoegde vrije ruimtes. Benut deze optimaal.

38 Bereken uw vrije ruimte

Per 1 januari 2015 hoeft u nog maar 1 keer per jaar te toetsen of u boven de vrije ruimte uitkomt, in plaats van per aangiftetijdvak. U moet aan het einde van het kalenderjaar het totale fiscale loon van uw werknemers over het lopende jaar berekenen. Op basis van het fiscale loon berekent u de vrije ruimte en toetst u of u de vrije ruimte hebt overschreden. Komt u boven de vrije ruimte uit? Dan moet u eindheffing betalen. De betaling dient plaats te vinden uiterlijk bij uw aangifte over het 1e tijdvak van het volgende kalenderjaar. U mag de eindheffing ook eerder aangeven en betalen, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak.

Let op
Als u de eindheffing al in het lopende kalenderjaar heeft betaald en u er achteraf achter komt dat u te veel of te weinig eindheffing heeft betaald, dan corrigeert u dat uiterlijk in de aangifte loonheffingen over het 1e tijdvak van het nieuwe kalenderjaar.
Eindigt uw inhoudingsplicht in de loop van het kalenderjaar? Dan geeft u de eindheffing uiterlijk aan in de aangifte over het tijdvak waarin uw inhoudingsplicht eindigt.

39 Houd straks rekening met het aangescherpte gebruikelijkheidscriterium

U kunt als werkgever vergoedingen en verstrekkingen en als eindheffingsbestanddeel aanwijzen. Daarbij geldt als voorwaarde dat deze vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate afwijken van hetgeen gebruikelijk is. Dit gebruikelijkheidscriterium wordt aangescherpt om te voorkomen dat allerlei als loonvoordeel ervaren beloningsbestanddelen worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Er wordt een maximum gesteld aan de omvang van de vergoedingen door deze te vergelijken met vergoedingen en verstrekkingen die in gelijke gevallen bij andere werknemers worden aangewezen. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen mogen niet in belangrijke mate (30%) groter zijn dan de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die in de regel in overeenkomstige omstandigheden als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen.

Wat is wel of niet gebruikelijk?

Als een vergoeding of verstrekking op zichzelf al ongebruikelijk is, is het ook niet gebruikelijk dat deze wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Niet gebruikelijk is om het maandloon, vakantiegeld, hoge bonussen of vergoeding van vermogensschade bij indiensttreding als eindheffingsloon aan te wijzen.

Wel gebruikelijk is een kerstpakket, ook al is dat een puur beloningsbestanddeel. De waarde van het kerstpakket speelt wel een rol.

Het aanwijzen van een jubileumuitkering kan gebruikelijk zijn, maar het aanwijzen van een jubileumuitkering van € 1 mln is niet gebruikelijk. Ook is maatschappelijk ongebruikelijk dat bij een werknemer in totaal per jaar € 100.000 aan vergoedingen wordt aangewezen.

 

32 Geld geleend voor uw woning? U heeft een informatieplicht

Leent u geld van de BV voor uw eigen woning, dan is de door u betaalde rente aftrekbaar in box 1 onder de eigenwoningregeling. Bij de BV is de ontvangen rente belast. Vanaf 2013 gelden er nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek. Voor een nieuwe hypotheek is alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in 360 maanden en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Als u een nieuwe eigenwoninglening bij uw eigen BV heeft waarop u voor de eigenwoningrenteaftrek verplicht moet aflossen, dan moet u de gegevens over deze lening doorgeven aan de Belastingdienst.

De Belastingdienst stelt momenteel op de site het formulier ‘opgaaf lening eigen woning’ ter beschikking voor het doorgeven van informatie. Hier komt verandering in. Het nakomen van uw informatieplicht wordt makkelijker en eenvoudiger. Voortaan wordt het proces met betrekking tot de informatieplicht geïntegreerd in het aangifteproces. De huidige procedure komt dus te vervallen. U dient de informatie te verstrekken in de aangifte en daarin ook de renteaftrek te claimen.

Let op
Met het doen van de aangifte voldoet u automatisch steeds aan de betreffende informatieplicht.

33 Controleer de leningsovereenkomsten met uw BV

De leningsovereenkomsten die u sluit met uw BV moeten zakelijk zijn. Een lening is zakelijk als ook een onafhankelijke derde een dergelijke lening zou aangaan of verstrekken. Ook moet de lening zakelijke voorwaarden bevatten. Controleer daarom u bestaande leningsovereenkomsten.

Waar moet u op letten? Van een zakelijke leningsovereenkomst is sprake als deze schriftelijk is vastgelegd, in de overeenkomst een aflossingsschema is opgenomen voor het terugbetalen van de lening en er een zakelijke rente is afgesproken. Bovendien moeten in de regel ook zekerheden zijn gesteld. Uiteraard moet u zich ook houden aan de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de leningsovereenkomst.

Tip
Wilt u vooraf zekerheid omtrent een leningsovereenkomst tussen u en uw BV? Laat deze dan beoordelen door de Belastingdienst.

 

Heeft u vragen over deze eindejaarstips?

Indien u vragen heeft over deze eindejaarstips of geïnteresseerd bent in een advies op maat, dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs bij u in de buurt. Op onze contactpagina vindt u een overzicht van onze vestigingen en de mogelijkheden om contact op te nemen met ons.