Share

Artikel 33b van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 is gewijzigd. Met deze wijziging wordt de drempel van de maandelijkse opgave van de intracommunautaire leveringen voor ondernemers verlaagd van 100.000 naar 50.000 euro.

Begin dit jaar is Nederland door de Europese Commissie in gebreke gesteld vanwege het niet voldoen aan artikel 263 lid 1 bis van de BTW-richtlijn. Die bepaling schrijft voor dat ondernemers hun opgaaf intracommunautaire leveringen per maand moeten indienen als, kortgezegd, het totaalbedrag zonder BTW van deze leveringen hoger is dan € 50.000 per kwartaal. In Nederland geldt nog steeds de hogere grens van € 100.000. Nu onze nationale regelgeving op dit punt evident in strijd is met deze BTW-richtlijn wordt de drempel met ingang van 1 januari 2016 verlaagd naar € 50.000.

Door de verlaging van de drempel moeten voortaan meer ondernemers maandelijks een opgaaf intracommunautaire leveringen inzenden. Dit leidt tot een structurele toename van de administratieve lasten voor bedrijven met € 2,5 miljoen. De uitvoeringskosten bij de Belastingdienst nemen structureel toe met € 0,25 miljoen. Dit vanaf aanvang van het kalenderjaar 2016.

Share