Share

50cent

Kun je op staande voet ontslagen worden, omdat je 50 cent van je werkgever in je zak steekt? Ja, dat is mogelijk, oordeelde de Amsterdamse rechtbank.

Carolin Vethanayagam*

In de uitspraak van de voorzieningenrechter Kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam  van 19 december 2014 stond de vraag centraal of het ontslag op staande voet van een werknemer wegens het verduisteren van 50 cent rechtsgeldig was. Wat was het geval?

De werkneemster was met ingang van 21 mei 2013 bij Buon Giorno (een espressobar) in dienst getreden als medewerker uitgifte. Op 25 september 2014 heeft Buon Giorno de werkneemster op staande voet ontslagen wegens verduistering dan wel diefstal: ze had 50 cent in haar zak gestoken. De werkneemster stelt dat het ontslag niet rechtsgeldig is en vordert in kort geding onder meer wedertewerkstelling en loondoorbetaling.

De Rechtbank stelt voorop dat voor de vraag of er sprake is van een ‘dringende reden’ voor ontslag op staande voet beoordeeld moet worden of de reden die Buon Giorno voor het ontslag heeft gegeven, objectief en subjectief bezien, als een dringende reden te kwalificeren is zoals bedoeld in artikel 7:677 BW.

Gerechtvaardigdheid van het ontslag

Bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van het ontslag moeten volgens de Rechtbank de omstandigheden van het geval in onderling verband en samenhang worden bezien. De aard en de ernst van het gedrag van de werknemer spelen daarbij een rol, net zoals de omstandigheden waaronder de gedragingen hebben plaatsgevonden, terwijl een en ander afgezet moet worden tegen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, waaronder aard, duur en wijze van vervulling van de dienstbetrekking, alsmede de gevolgen voor de werknemer van het ontslag.

Vast stond – door middel van een verklaring van een collega en camerabeelden – dat de werkneemster de 50 cent die zij van een klant ontving voor het gebruik mogen maken van het toilet, aanvankelijk in haar broekzak stak en – nadat een collega haar hierop aansprak – het geld alsnog afstortte. De rechtbank oordeelt dat het gedrag van de werkneemster stiekem over komt en de indruk wekt dat zij uitsluitend doordat zij door de collega werd aangesproken het geld in de fooienpot heeft gedaan.

Bagateldelicten

De volgende vraag die beantwoord moest worden, was of in de bodemprocedure geoordeeld zou worden dat het incident van de 50 cent het aannemen van een ‘dringende reden’ rechtvaardigt. De Rechtbank overweegt dat in de jurisprudentie ten aanzien van dit soort ‘bagateldelicten’ zowel een strenge als een minder strenge benadering te vinden is. In het eerste geval is het uitgangspunt ‘diefstal is diefstal’ en gaat het er om dat een werknemer er blijk van heeft gegeven niet helemaal te vertrouwen te zijn. Dit heeft ‘extra gewicht’ als een werknemer bijvoorbeeld voortdurend geld voor de werkgever ontvangt, zoals werknemer in dit geval. Daartegenover staat de minder strenge benadering, waarin werd geoordeeld dat de persoonlijke gevolgen van het ontslag op staande voet in geen verhouding staan tot het vergrijp.

Uiteindelijk oordeelt de voorzieningenrechter dat in dit geval door de bodemrechter eerder voor de strenge benadering zal worden gekozen dan voor de minder strenge, met name vanwege de relatief korte duur van het dienstverband en de (jonge) leeftijd van de werknemer. De vorderingen van de werknemer worden daarom afgewezen.

* Carolin Vethanayagam is advocaat bij Justion Advocaten, vestiging Rotterdam. Deze tekst is ook gepubliceerd in de nieuwsbrief van Justion Advocaten.

Share