Share

Bijtelling privégebruik auto

Wat als bij een wisseling van auto in de loop van het jaar met de ene auto niet privé is gereden en met de andere auto wel? Hoe zit het dan met de bijtelling?

Wat was het geval?

Een werknemer hield over de periode van 1 januari tot en met 28 april 2013 een sluitende rittenadministratie bij voor zijn auto van de zaak. Daaruit bleek dat hij in deze periode in totaal 41 privékilometers had gereden. Vervolgens verzocht de werknemer om intrekking van de ‘Verklaring geen privégebruik’ omdat hij na de wisseling van auto verwachtte meer dan 500 privékilometers te gaan rijden met de nieuwe auto. De fiscus legde een naheffingsaanslag loonheffingen op waarin rekening werd gehouden met de cataloguswaarde van de eerste auto. Volgens de werknemer was de eerste auto echter niet voor privédoeleinden aan hem ter beschikking gesteld (verbod op privégebruik). Hij stelde dat de 41 privékilometers tegen de waarde in het economisch verkeer bij hem moesten worden belast en dat de bijtelling voor de eerste auto achterwege moest blijven.

Verschillende auto’s gedurende het jaar.

Als een werknemer bij dezelfde werkgever achtereenvolgens gebruikmaakt van verschillende auto’s (bijvoorbeeld ook bij vervanging van de leaseauto gedurende het jaar in verband met schade of tijdens de vakantie), geldt voor de berekening van de bijtelling het volgende:

  • alle privékilometers worden bij elkaar opgeteld, daarna wordt getoetst of de 500-kilometergrens op jaarbasis wordt overschreden;
  • als de 500-kilometergrens is overschreden, wordt de bijtelling tijdsevenredig toegepast voor elke auto.

Uitspraak rechter.

Een auto wordt geacht ook voor privégebruik ter beschikking te zijn gesteld, tenzij blijkt dat dit op jaarbasis niet meer dan 500 km bedraagt. De Hoge Raad heeft eerder al geoordeeld dat zelfs in geval van een verbod op privégebruik een auto tóch aan de werknemer ter beschikking is gesteld. Als de werknemer dan in hetzelfde kalenderjaar met een (volgende, tweede) auto meer dan 500 km privé rijdt, geldt de bijtelling voor het hele jaar. Het Gerechtshof Den Haag, 29.04.2015 (GHDHA:2015:1029) , sloot zich hierbij aan met als gevolg bijtelling op beide auto’s (tijdsevenredig), ondanks het verbod op privégebruik op de eerste.

Voor de bijtelling is het van belang of op jaarbasis in totaal meer dan 500 km privé is gereden, ongeacht met welke auto. De bijtelling geldt dan voor alle auto’s tijdsevenredig.

Share