Share

huis en hypotheek in Duitsland

Vanaf 1 januari 2015 treedt een nieuwe regeling in werking voor in het buitenland woonachtige belastingplichtigen die in Nederland inkomen genieten. Deze regeling vervangt de huidige (vrije) keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen. Degene die gebruikt maakt van dit keuzerecht komt in Nederland in aanmerking voor verschillende belastingvoordelen zoals heffingskortingen, persoonsgebonden aftrek en hypotheekrenteaftrek. De nieuwe regeling is een versobering waardoor er voor veel grensarbeiders een einde komt aan genoemde belastingfaciliteiten.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Vanaf 1 januari aanstaande kan een buitenlands belastingplichtige alleen nog in aanmerking komen voor genoemde belastingvoordelen als hij of zij als ‘kwalificerende buitenlands belastingplichtige’ kan worden aangemerkt. Eén van de belangrijkste voorwaarden om te kwalificeren is het 90%-inkomenscriterium. Een andere voorwaarde is dat de buitenlands belastingplichtige een inkomensverklaring uit het woonland moet hebben.

90%-inkomenscriterium

Het inkomenscriterium houdt in dat ten minste 90% van het inkomen in Nederland aan de loon- of inkomstenbelasting moet zijn onderworpen. Kort gezegd wordt hierbij het Nederlands inkomen afgezet tegen het wereldinkomen. In dit kader wordt onder inkomen het verzamelinkomen (de optelsom van de inkomsten uit box 1, 2, en 3), met enkele daarop aangebrachte correcties, verstaan.

Fiscaal partnerschap

De nieuwe regeling heeft ook gevolgen voor het fiscale partnerschap. Onder de nieuwe regeling kunnen buitenlands belastingplichtigen alleen elkaars fiscale partner zijn als het inkomen van beide partners zelf voor 90% of meer belast is in Nederland, of als het gezamenlijke inkomen voor 90% of meer belast is in Nederland.
Een partner die buiten Nederland werkt, kan dus niet snel meer als fiscaal partner worden aangemerkt. Dit kan grote gevolgen hebben. Inkomensbestanddelen als de hypotheekrenteaftrek kunnen dan namelijk niet meer vrij worden toegerekend tussen de partners. Veel partners verliezen hierdoor gezamenlijk de helft van hun hypotheekrenteaftrek.
Hieronder volgen een drietal voorbeelden ter verduidelijking.

Voorbeeld 1

Willem woont in Duitsland en werkt als werknemer zowel in Nederland als in Duitsland. Willem verdient in Nederland € 40.000 en in Duitsland € 10.000. Het negatieve inkomen uit eigen woning bedraagt € 15.000. Met toepassing van de huidige keuzeregeling is de hypotheekrente voor Willem aftrekbaar.
Onder de nieuwe regeling voldoet Willem niet aan de 90%-norm waardoor ook hij zijn recht op hypotheekrenteaftrek in Nederland verliest.

Voorbeeld 2

Pieter en Ans zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en wonen in België. Pieter werkt in Nederland en verdient € 50.000. Ans werkt in België en verdient € 20.000. De negatieve inkomsten uit eigen woning bedragen € 15.000.
Ans voldoet zelfstandig niet aan de 90%-norm en ook samen voldoen Pieter en Ans niet aan de 90%-norm. Ans kan haar aandeel in de negatieve inkomsten uit eigen woning van € 7.500 (50%) daardoor niet langer in aftrek brengen. Pieter en Ans verliezen onder de nieuwe regeling dus de helft van hun hypotheek rente aftrek.

Voorbeeld 3

Sjors woont in Duitsland en werkt in Nederland. Sjors verdient € 50.000 en het negatieve inkomen uit eigen woning (eigenwoningforfait minus hypotheekrente) bedraagt € 15.000. Sjors heeft € 150.000 aan spaartegoeden. Met toepassing van de huidige keuzeregeling is de hypotheekrente voor hem aftrekbaar. De hypotheek rente-aftrek levert Sjors jaarlijks een netto belastingvoordeel op van € 6.300 (42% van € 15.000).
Onder de nieuwe regeling voldoet Sjors niet aan de 90%-norm waardoor hij zijn recht op hypotheekrenteaftrek volledig verliest. Het spaartegoed van € 150.000 leidt namelijk tot een
box 3-inkomen (inkomen uit sparen en beleggen) van € 6.000 (4% van € 150.000). Gemakshalve is hierbij het heffingvrije vermogen buiten beschouwing gelaten. Dit box 3-inkomen is niet aan Nederlandse inkomstenbelasting onderworpen. Aldus is slechts 89,29% (€ 50.000 / € 56.000) van het inkomen onderworpen aan Nederlandse heffing.

 Tot slot

De nieuwe regeling inzake de kwalificerende buitenlandse belastingplicht is een versobering ten opzichte van de huidige keuzeregeling. In het buitenland woonachtige belastingplichtigen met inkomen uit Nederland kunnen het recht op bepaalde fiscale voordelen zoals heffingskortingen, persoonsgebonden aftrek en hypotheek-rente-aftrek met ingang van 2015 verliezen. Deze nadelige gevolgen zullen zich met name voordoen bij vermogenden en bij belastingplichtigen en partners met gedeeltelijk buitenlands inkomen.

 

Bron: Gerjo Berentschot http://berentschotfiscaal.nl/
Share